Today: Saturday 19 June 2021 , 12:48 am


advertisment
search
Lenguas mambiloides

Last updated 29 Día , 3 hora 6 Views

Advertisement
In this page talks about ( Lenguas mambiloides ) It was sent to us on 20/05/2021 and was presented on 20/05/2021 and the last update on this page on 20/05/2021

Tu comentario


Introduzca el código
  {{Ficha de familia de lenguas
zona = África subsahariana
países =
familia = Níger-Congo
  Volta-Congo
    Benue-Kwa
      Benue-Congo
        Bantoide
          L. Mambiloide
familia madre = Lenguas níger-congo
sub1 = Mambiloide nuclear
sub2 = Ndoro-Fam(?)
Las lenguas mambiloides son una docena de lenguas Níger-Congo que constituirían un subgrupo filogenético dentro del bantoide. Estas lenguas son habladadas por diversos pueblos de Nigeria y Camerún, entre los cuales están los mambila.

Clasificación

Las siguiente clasificación se debe a Blench (2011). Las lenguas marcadas con (
 • ) son adiciones posteriores a Blench, aunque son otras lenguas cercanamente emparentadas al mambiloide de acuerdo con Ethnologue. Las lenguas Ndoro-Fam podrían considerarse tal vez una rama diferente dentro de las lenguas Benue-Congo independiente del mambiloide, pero dicho estatus es dudoso:
 • Ndoro-Fam: Ndoola (Ndoro), Fam.
 • Mambiloide nuclear
  • Suga (Nizaa)
  • Mambila-Konja
   • Konja: Kwanja (Konja), Twendi
   • Mambila-Vute
    • Mambila-Kamkam
    • Magu-Kamkam-Kila: Mbongno, Mvanip (Mvano), Somyev*, Ndunda*
    • Mambila
    • Tep-Vute
    • Tep
    • Vute: Vute, Wawa
Ethnologue también incluye el Njerep, que podría ser una lengua del subgrupo Mambila-Kamkam. Las lenguas extintas Yeni y Kasabe eran aparentemente lenguas mambiloides, el último sería especialmente cercano al njerep.

Comparación léxica

Los numerales para diferentes lenguas mambiloides:
{class=wikitable style=text-align:center;
-
! rowspan=2GLOSA
! colspan=5 Mambila-Konja
! rowspan=2 Ndoro
(Ndoola)
! colspan=3 Suga-Vute
! rowspan=2PROTO-
MAMBILOIDE
-
! Kwanja !! Twendi !! Somyev !! Mambila de
Camerún !! Mambila de
Nigeria !! Suga !! Vute !! Wawa
-
'1' mán ʧínī mwē ʧɛ́n ʧɛ́n jér mum mwĩ mǒī *mwe-/
*cen-
-
'2' fèː fèː hàːn fàl fàl hàːlā ɓaːra ɓɨrɨ́b /
ɓáːm bə̀mbə́ *βaɾi
-
'3' tar táːr tàːr taɡár tar tāːɾā taːra taːrɨ́b tābə́ *taːɾ
-
'4' nàː nɑː̀ nàːn neà nà njẽ́ nàːnà nàːsɨ̀b nǎrə̄bə̀ *naː-
-
'5' cùn ʧúên tíɛ̂n tîn tín sónī tɛ́ːŋna ŋgiːì téēnbə̄ *can-
-
'6' cán-mán ʧɛ́n də̄r ʧínī tɛ́-mwē tén-ʤɛ́n ténd-ʒɛ́n sóŋ kér tán-mum tín-mwĩ té-mōī *5+1
-
'7' cɛn-fèː ʧɛ́n fèjè tɛ́-nàːn té-bɛl té-fɛ́l sóŋ kwàlà tán-ɓáára tɨ-ɓáam té-bə̀mbə́ *5+2
-
'8' cɛ-tar ʧɛ́-táːr tɛ́n-tàːr tén-dɛle tén-dɛll sóŋ tāːrā sɛ́ɛ̀ sə́r tén-tābə́ *5+3
-
'9' cɛ-nàː ʧɛ́n nàː tɛ́n-nàːn tárɛ̀neà tárɛ́nà sóŋ njẽ́ tí-náànà ɓwécṍ té-nàrə̄bə́ *5+4
-
'10' bɨfɛ́ŋ jūtār tʃɔ́ŋ julà jullà jóbə̄t ɟer cóːŋ ʧɔ́ŋ

Referencias


Bibliografía

 • Blench, Roger, 2011. 'The membership and internal structure of Bantoid and the border with Bantu'. Bantu IV, Humboldt University, Berlín.
 • Enlaces externos

 • Marieke Martin, 2011. 'The Erosion of Noun Classes in Mambiloid'

   
  Comentarios

  Todavía no hay comentarios
  ultima vez visto
  la mayoría de las visitas